-> : Startsida Företaget Miljöpolicy

Miljöpolicy Ekomarine

Ekomarines målsättning är att utveckla och sälja miljötrygg antifoulisk färg för marint bruk. Detta innefattar färger för båtbottnar samt färger för övrig marin utrustning. Färgerna skall ha högsta funktions- och miljökrav tillgodosedda.

Vi avser att använda giftfria och förnyelsebara råvaror, hushålla med begränsade resurser, utnyttja effektiv distribution och tillverkning samt påverka miljön minimalt.

Miljöhänsyn skall beaktas i varje beslut i organisationen. Miljöaspekter skall integreras i verksamheten och skall inte betraktas som ett enskilt område. Medarbetare på alla nivåer och i alla funktioner har ett personligt miljöansvar i det löpande arbetet. Företagets medarbetare skall genom information och utbildning motiveras till att utföra sina arbetsuppgifter med miljöansvar.

Verksamheten skall bedrivas så att vi med god marginal efterlever miljölagstiftningens lagar och förordningar.

I dialog med kunder, leverantörer, organisationer, myndigheter är vår föresats att tillhandahålla funktionella miljötrygga produkter.

Denna policy utgör grunden för vårt övergripande och detaljerade miljöarbete och det är alla medarbetares skyldighet att gemensamt verka för att uppfylla och förverkliga den.

 

Underhålls av Trevlig webbpublicering