-> : Startsida Företaget Företaget

Ekomarine Paint AB

Affärsområde antifouling

Så länge människan har trafikerat haven så har olika medel använts för att undvika marin fouling.
Det första patentet på en antifoulingfärg (färg som förebygger marin påväxt) registrerades på 1700-talet. Den byggde på en blandning av järnpulver, kopparpulver och cement. Men den stora utvecklingen av bottenfärger tog fart under 1800-talet då färgerna innehöll allt från kvicksilver, bly, arsenik och olika tennföreningar. Dessa patent ligger till grund för bottenfärger som producerades ända in på 1970-talet.
Tills för några år sedan användes olika tennföreningar, s.k. TBT, som aktiv substans. Men de långtidsverkande skadorna på vattenlevande organismer har visat sig så allvarliga att man nu har inlett en global utfasning av TBT.

Dagens produkter bygger i huvudsak på tillsatser av koppar och zink. Dessa tungmetallers negativa miljöpåverkan uppmärksammas allt mer och under våren 2011 beslutade myndigheterna att reglera användandet av zinkfärger på den svenska ostkusten. Bara några månader efter denna reglering så beslutade samma myndigheter att överge restriktioner mot användandet av kopparbaserade bottenfärger på den svenska ostkusten. Sedan sommaren 2012 erbjuder därför samtliga aktörer på marknaden en kopparbaserad bottenfärg avsedd för fritidsbåtar på vår ostkust. Såväl koppar som zink lagras i bottensedimentet och orsakar stor och permanent miljöpåverkan.

Det årliga globala läckaget av tungmetaller från bottenfärg beräknas idag till 50 000 ton. Så länge inga fungerande alternativ med lägre miljöpåverkan presenteras på marknaden så kommer detta att tillåtas fortsätta.

Ekomarine Paint AB är på god väg att färdigställa en produkt baserad på bolagets patenterade och helt miljöanpassade teknik. En produkt som ger lagstiftarna möjlighet att begränsa användningen av tungmetaller och andra biocider i den marina miljön.

Tekniken bakom Ekomarines unika färg NeptuneFormula bygger på att mikroorganismer i havet skapar ett påväxtskydd genom att bryta ner vissa komponenter i färgen. Påväxtskyddet består av ett tunt syrefattigt skikt allra närmast båtskrovet. I detta syrefattiga skikt trivs inte havstulpaner. Tekniken har ingen negativ miljöpåverkan och har därför undantagits från den Europeiska Kemikaliebyrån - ECB´s krav på registrering inom Biociddirektivet.

... Nystarten

Samtliga tillgångar i Ekomarine AB (publ) lades den 9e januari 2012 ut på anbud av Ackordscentralen *(se tillbakablick nedan). I anbudet ingick samtliga rapporter angående verksamhetens forskning och utvecklingsarbete. Bland tillgångarna fanns bolagets samtliga patent, forskardagböcker, varumärken - som av Medinge Group utsetts till "BRANDS WITH A CONCIENCE" - samt dotterbolaget Ekomarine Paint AB

Anbudsförfarandet avslutades den 24 januari. De nya ägarna, Ören Invest och Mikael Hæffner valde att placera samtliga IP rättigheter - varumärken och patent - i Ekomarine Paint AB

2012 Ören Invest tillför verksamheten 700 TKR genom nyemission

2012 Verksamhetens F&U återupptas genom att forskningschefen från Ekomarine AB (publ) engageras i företaget

2012 Nya testplatser etableras i bl a Indien, USA, Turkiet, Italien, Portugal samt på den svenska ost - och västkusten

2013 Almi Invest och Acacia Asset Management tillför verksamheten 5 MKR genom nyemission

2013 NeptuneFormula finns åter på marknaden efter ett års frånvaro

2013 Vinnova tillför verksamheten 1 095 000 kronor inom programmet Forska & Väx

2014 Vinnova tillför verksamheten 795 000 kronor inom programmet Forska & Väx

2014 Mycket bra resultat från tester under sommaren 2013 och vintern 2013/ 14 resulterar i två nya patentansökningar som lämnas in till det amerikanska patentverket

2014 Verksamheten tilldelas €50 000 inom ramen för Horizon 2020, SME Fas 1

2015 Det helägda dotterbolaget Ekomarine Paint Inc. registreras i USA

Ekomarine AB (publ) - en tillbakablick...

2002 Ekomarine HB grundas med anledning av upptäckten av ett fenomen som på ett naturligt sätt skapar ett skydd mot marin påväxt. Grundläggande experiment utförs parallellt med att en svensk patentansökan lämnas in. Denna ansökan beviljas och under 2003 ansöks om internationellt patent - en sk PCT-ansökan.

2003 Ekomarine AB grundas. Almi stöttar projektet med 600 000 SEK och ett forskningssamarbete inleds med Tjärnö Marinbiologiska Laboratorium. Verksamheten flyttar in på färgfabriken Engwall O. Claesson med egen tillgång till laboratorium och tillverkning.

2006 Vinnova bidrar till forskningen med 1,1 MSEK

2006 En nyemission tillför bolaget 4MSEK

2007 Görs en riktad nyemission mot Östersjöstiftelsen och Allba Invest om totalt 20 MSEK.

2008 Vinnova bidrar till forskningen med med 700 TKR.

2008 Lanseras företagets första produkt på den svenska ostkusten - Neptune Formula.

2009 Lanseras en förbättrad version av Neptune Formula tillsammans med en Primer som tagits fram i samarbete med YKI (Ytkemiska Institutet).

2010 Arbetet med att vidareutveckla Neptune Formula fortsätter.

2010 Verksamheten beviljas EU stöd i form av Life+ (demonstrationsverksamhet) på totalt 9MSEK.

2010 I samband med ytterligare en emission på ca 7 MSEK noteras bolaget på Aktietorget. Vid noteringen värderas bolaget till ca 50 MSEK

2011 Neptune Formula visar mycket goda resultat i vatten med lätt- till medelsvår påväxt.

2011 De sista patentansökningar blir godkända, tekniken är nu patentskyddad i; Sverige, USA, Kanada, Sydkorea, Japan, Australien, Norge samt de 10 viktigaste marknaderna inom EU

2011 Avgörande genombrott i utvecklingsarbetet. Nya komponenter i Neptune Formula som tagits fram inför sommarens tester visar avsevärda förbättringar i vatten med svåra påväxtförhållanden både på den svenska ost- och västkusten.

2011 Planeras för en bred lansering av NeptuneFormula till säsongen 2012. Lanseringen är tänkt att finansieras genom ytterligare en riktad nyemission. Intresset från ägarkollektivet är svalt då de två kapitalstarka huvudägarna väljer att inte delta i emissionen. Företagsledningen väljer att försätta bolaget i konkurs.

 

Underhålls av Trevlig webbpublicering