Ekomarine slide show
 

Resultat tester 2017

Båtsäsongen 2017 har varit extremt drabbad av påväxt, såväl på väst- som på ostkusten.

En såpass aggresiv settling av havstulpaner har med all önskvärd tydlighet påvisat såväl

brister som fördelar med de olika formuleringar som vi på Ekomarine Paint har testat under

säsongen.

Vära testpaneler sattes ner på Tjärnö ( Västkusten) och i Furusund (Östersjön) redan i början

av maj månad. På grund av den varma hösten så har vi låtit dom ligga i ända till i början av

november - alltså hela 25 veckor!

alt

Kommentar;

NFNG1 med organiskt material (protein) ser väsentligt bättre ut jämfört med den negativa

referensen såväl på västkusten som på ostkusten - dock är det tveksamt om du som kund

skulle vara helt till freds med resultatet...

NFNG2 med Ekomarine Paints unika och miljötrygga mineral ser mycket bra ut både på

västkusten och på ostkusten. Endast ett fåtal havstulpaner har satt sig på panelernas

obehandlade ytterkanter. Den "slime" som finns på testpanelerna från västkusten beror på

att plattorna inte varit i rörelse på hela sommaren. På en båt skulle detta "slime" nötas av

redan vid mycket låga hastigheter.

Slutsats;

Tillsats av vår unika och samtidigt miljötrygga mineral visar sig betydligt mycket mer

effektiv mot påväxt jämfört med proteiner.

Om vi tittar tillbaka på tester utförda under 2016 och 2015 kan vi tydligt se samma

tendens.

Vi vet att marknaden med spänning inväntar en miljötrygg båtbottenfärg som verkligen

fungerar! Styrelsen i Ekomarine Paint AB kommer inom kort fatta beslut om en eventuell

kommersiell lansering av den produkt som hittills gått under arbetsnamnet NFNG2.

 

Nytt bolag - nytt patent - nya möjligheter!

Ekomarine Paint Inc, ett helägt amerikanskt dotterbolag till Ekomarine Paint AB, lämnade för två år sedan in en patentansökan avseende verksamhetens nya formuleringar - NFNG1 och NFNG2 till det amerikanska patentverket. Efter mycket positiv feedback från det amerikanska patentverket utvidgades denna ansökan till en internationell ansökan - en sk PCT ansökan. Denna PCT ansökan har nu nått sin nationella fas och Ekomarine har beslutat att fullfölja patentkyddet inom bolagets mest prioriterade marknader; EU samt USA.

Under hösten 2016 och större delen av vintern har vi arbetet med att lösa ett produktionstekniskt problem som inneburit att vi inte fullt ut kunnat säkra produkternas kvalitet när produktionen av våra NFNG formuleringar skalats upp från laboratorie tillverkning till kommersiella volymer. Vi har nu löst detta problem!

Vi upplever dock att tiden är allt för knapp för att hinna få ut våra nya NFNG produkter till återförsäljare redan denna säsong. Under säsongen 2017 kommer vi naturligtvis fortfarande att erbjuda våra kunder vår klassiska NeptuneFormula.

 

Ekomarines produkter

Neptune_Formula-burkar_350px

Affärsidé

Ekomarine ska skapa värde genom att utveckla, producera och sälja effektiv, miljötrygg, giftfria produkter som förhindrar marin fouling till fritidsbåtar, handelsflotta, militär flotta, och annan marin utrustning.

Grunden för Ekomarines lönsamhet är effektiva produkter, säkra och enkla att applicera, helt trygga för människor och miljö, alltid marknadsmässigt prisvärda och konkurrenskraftiga. Ekomarines konkurrenskraft baseras på en patenterad teknologi där en naturlig process hämmar marin fouling utan tillsats av miljöskadliga ämnen.

Produkterna skall vara miljötrygga för både människor och omgivning genom hela livscykeln tillverkning - transport - applikation - användning - borttagning - destruktion.


Underhålls av Trevlig webbpublicering