Ekomarine slide show
 

Nytt bolag - nytt patent - nya möjligheter!

Ekomarine Paint Inc, ett helägt amerikanskt dotterbolag till Ekomarine Paint AB, lämnade för två år sedan in en patentansökan avseende verksamhetens nya formuleringar - NFNG1 och NFNG2 till det amerikanska patentverket. Efter mycket positiv feedback från det amerikanska patentverket utvidgades denna ansökan till en internationell ansökan - en sk PCT ansökan. Denna PCT ansökan har nu nått sin nationella fas och Ekomarine har beslutat att fullfölja patentkyddet inom bolagets mest prioriterade marknader; EU samt USA.

Under hösten 2016 och större delen av vintern har vi arbetet med att lösa ett produktionstekniskt problem som inneburit att vi inte fullt ut kunnat säkra produkternas kvalitet när produktionen av våra NFNG formuleringar skalats upp från laboratorie tillverkning till kommersiella volymer. Vi har nu löst detta problem!

Vi upplever dock att tiden är allt för knapp för att hinna få ut våra nya NFNG produkter till återförsäljare redan denna säsong. Under säsongen 2017 kommer vi naturligtvis fortfarande att erbjuda våra kunder vår klassiska NeptuneFormula.

 

 

 

 

Lite resultat från sommarens demonstrations verksamhet

Båtsäsongen 2016 är nu till ända, därmed även den demo-verksamhet som Ekomarine Paint och demo-deltagare bedrivit under säsongen.

Vi vill passa på att tacka alla er som deltagit i sommarens aktiviteter!

De allra flesta demo-deltagare har inkommit med bilder och detaljerade beskrivningar av hur båten använts – vilka vatten som trafikerats, hemmahamn, antal gångdagar och hastighetsintervall.  

Många har även redogjort för sina upplevelser av att arbeta med färgen – lukt, strykbarhet, täckförmåga och inte minst – efterarbetet inför vinterförvaringen.

Även våra tester på stationära plattor i olika vatten har avslutats.

Resultaten från sommarens verksamhet har nu analyserats.

 

Kort beskrivning av sommarens demonstration och tester

Urvalet av båtar har skett i syfte att nå en så stor spridning som möjligt avseende marin miljö och användarmönster.

På våra stationära paneltester har vi kunnat testa ett bredare spektra av formuleringar – samtliga baserade på samma teknik som båtbottenfärgen som våra demo-deltagare erhållit. Vi har även kunnat inkludera många marknadsetablerade färger i dessa tester, dvs traditionella koppar färger.

Säsongens demonstrationsverksamhet på båtar har varit fokuserad på den produkt som vi kallar Neptune Formula New Generation1 – NFNG1.

NFNG1 är en vidareutveckling av den klassiska NeptuneFormula där organiskt material samverkar med mikroorganismer i havet för att reducera syrenivån i vattenskiktet närmast båtskrovet.

Istället för att som tidigare arbeta med att ”öppna” och ”stänga” färgen för optimal funktion över tid så arbetar vi i NFNG1 med att öka den exponeringsyta där vårt organiska material får kontakt med vattenskiktet. Detta ger en betydligt mer robust produkt, mindre känslig för ex de pH-förändringar som sker vid algblomning.

Vidare är vi medvetna om att det finns vatten (även längs vår Östersjökust) där påväxtförhållandet är sådant att NFNG1 helt enkelt inte orkar stå emot under en hel säsong.  Därför har vi försett ett mindre antal båtar med en variant av NFNG1 – NFNG2.

NFNG2 är en vidareutveckling av NFNG1 där vi tar vara på den ökade exponeringsytan och fäster kopparoxid på de enskilda partiklarna som bidrar till att öka exponeringsytan. NFNG2 innehåller totalt 5% kopparoxid att jämföras med de ca 50% kopparoxid som marknadsledande fabrikat behöver. NFNG2 är främst framtagen för att tillgodose de behov som finns i saltare vatten t.ex. västkusten. NFNG2 har en specifik vikt på 1.0 till skillnad från många andra kopparbaserade färger som kan ligga på nivåer upp till 3.0.

 

Så – vad hade då våra deltagare för upplevelser av NFNG1?

Samtliga upplevde att färgen var behaglig att arbeta med. Lukten är angenäm . Somliga som målade på tidigt på säsongen med temperaturer ner mot +5 grader upplevde att färgen var något seg och svår-rollad. Vår rekommendation är att inte måla under +7 grader.

Vidhäftningen var god när underlaget var ordentligt förberett.

Många som inte var nöjda med resultatet vid upptagningen ansåg ändå att den påväxt (havstulpaner) som etablerat sig var relativt enkel att avlägsna – den följde helt enkelt med när man gick över skrovet med högtryck.

 

Och hur blev resultatet för NFNG1?

För att reda ut resultaten behöver vi backa ett år – försök hänga med här…

NFNG1 som testades med mycket gott resultat såväl på västkusten som på ostkusten under 2015 var tillverkad i betydligt mindre skala än den som demonstrerades under 2016. En mindre skala betyder att temperaturen under produktion blir betydligt högre. Högre temperatur innebär att bindemedel etc blir mer lättflytande och kan tränga in i håligheter på de partiklar som tillförs för att öka exponeringsytan. Om bindemedel tränger in så kan inte det nödvändiga organiska materialet ”gömma” sig i partiklarna utan blir kvar utanpå partiklarna och fritt i färgskiktet där dom gör nytta!

Vi kan konstatera att NFNG1 som producerades i stor skala under relativt låg temperatur under 2016 inte uppvisade lika tillfredsställande resultat som året innan -  alltså inte tillräcklig effekt för att klara de påväxtförhållanden som råder på västkusten. 

I Östersjön med upp till medelsvåra påväxtförhållanden så fungerade årets NFNG1 bra såväl på snabbgående båtar som på segelbåtar. Däremot uppvisade NFNG1 inte tillräckligt bra skydd mot påväxt under svåra förhållanden i Östersjön.

Testresultaten på stationära plattor överensstämmer väl med resultaten på båtar.

Inför kommande säsong arbetar vi med att åtgärda de brister som uppkommit med anledning av ovan nämnda.                                                             

                  
alt                                                

Hur blev resultatet för NFNG2?

Då NFNG2 endast var ett sidospår i sommarens aktiviteter så påmålades endast ett fåtal båtar med NFNG2, främst i Norge och på den svenska västkusten. Enstaka båtar i östersjön påmålades till hälften med NFNG1 och hälften NFNG2

Positiva upplevelser angående lukt etc. överensstämmer med upplevelserna för NFNG1.

NFNG2 visade undantagslöst mycket bra skydd mot påväxt i de tuffaste delarna av Östersjön samt på den svenska västkusten. Dock - i den trånga och näringsrika (och extremt påväxtdrabbade!) Oslofjorden uppvisade NFNG2 inte tillräckligt bra skydd under en hel säsong. Dock var båtägare överraskade över hur enkelt det var att avlägsna havstulpaner etc.

Stationära paneltester överensstämmer väl med resultaten på båtar.

 

 

altalt

 

Ekomarines produkter

Neptune_Formula-burkar_350px

Affärsidé

Ekomarine ska skapa värde genom att utveckla, producera och sälja effektiv, miljötrygg, giftfria produkter som förhindrar marin fouling till fritidsbåtar, handelsflotta, militär flotta, och annan marin utrustning.

Grunden för Ekomarines lönsamhet är effektiva produkter, säkra och enkla att applicera, helt trygga för människor och miljö, alltid marknadsmässigt prisvärda och konkurrenskraftiga. Ekomarines konkurrenskraft baseras på en patenterad teknologi där en naturlig process hämmar marin fouling utan tillsats av miljöskadliga ämnen.

Produkterna skall vara miljötrygga för både människor och omgivning genom hela livscykeln tillverkning - transport - applikation - användning - borttagning - destruktion.

Översätt sidan


Underhålls av Trevlig webbpublicering